Aydınlatma metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Analyst Yazılım ve Dan. Hizm.Tic. Ltd.Şti ’nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (Veri Sahibi), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Veri Sorumlusu: Analyst Yazılım ve Dan. Hizm.Tic. Ltd.Şti. WEB: www.analyst.com.tr, Tel: +90 (216) 410 54 84

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz ; Sözleşme görüşmeleri, yapılması ve uygulanması, Destek hizmetlerinin verilmesi, taleplerin takibi, güncelleme, kurulum işlemleri, kullanıcı yazılım eğitimleri, her türden sunum ve güncelleme ve periodik işlemler için kullanıcılara hatırlatme yazı, mesaj, sms, arama. Ürün ve hizmetler için sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi, Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Pazar araştırması yapılması, İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi, Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi, İrtibat/iletişim sağlanması,İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması, Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi, Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması, kullanıcı memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması, anket yapılması, düzenlenen etkinliklerde toplantı ve eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifika, vs. , katılım belgelerinin hazırlanması, Resmi süreçlerin yönetimi, resmi kurumlardan gelen taleplere cevap verilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi, Sosyal medya paylaşımlarında çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı veya Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri ilgililerinin tanıtılması, iş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi, İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması, Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi, Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi, Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, Şirket araçlarının takibi, Şirket adına organizasyona katılım kaydının oluşturulması, Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması, Şirket ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketin güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması, Web Sitesi’nin kullanım analizi, Kişisel veri envanterinin oluşturulması, Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz, yukarıda belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

Hizmet verilen firmalar, danışmanlar, denetim firmaları, hizmet alınan firmalar, işbirliği yapılan kurum veya firmalar, müşteriler, pay sahipleri, tedarikçiler, bankalar, resmi kurumlar, satıcılar, merkezi kayıt kuruluşu, kamu aydınlatma platformu, saklama kuruluşları.

Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?
Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz;
Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılımlar, sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla veya veri sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili; Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, web sitesinin en altında bulunan linke tıklayarak ıslak imzalı pdf formu, şirketimizin gönderebilir veya bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur. Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.